مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارکار افرینی و راه اندازی کسب و کار


پیش ران های راه اندازی کسب و کار آنچه که با کارآفرینی همراه می شود، از یک سو، ادبیات علمی پیچیده و دشوار آن است و از سوی دیگر، مفاهیم عامیانه ی آن که بین مردم دست به دست می شوند.

 

دوره های قابل اعتنا و مفید، بایستی دارای این خاصیت باشند که نخست، ادبیات گاها پیچیده و سردرگم کننده ی علمی کارآفرینی را به زبانی بسیار ساده بیان کنند، دوم، بتوانند آنرا به زبان عامیانه ی بازار نزدیک کنند، و سوم اینکه مفاهیم را از قالب صرفا علمی و انتزاعی خارج کرده و به قالب اجرایی درآورند.

 

مجتمع فنی تهران (نمایندگی شهریار) با بهره گیری از اساتید مجرب و دارای سالها سابقه ی تدریس دانشگاهی همراه با سوابق مدیریت اجرایی و همچنین مشاوره در زمینه ی مدیریت و راه اندازی کسب و کار، بر آن است تا دوره راه اندازی کسب و کار را با بالاترین سطح بهره وری و با تلفیق علم محض و تجربیات عملی برگزار کرده و مخاطبین دوره را جهت ورود به دنیای مدیریت کسب و کار آماده نماید.