مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه عمرانعنوان درس تعداد ساعت قیمت
محاسبات بارگذاری ساختمان با Safe& Etabs ( مقدماتی) 120 2280000 مشاهده
طراحی و محاسبات غیرخطی سازه با نرم افزار SAP 2000 50 1440000 مشاهده
تهیه نقشه کارگاهی با نرم افزار Xsteel 40 880000 مشاهده
نرم افزار ABAQUS پیشرفته ویژه عمران 45 960000 مشاهده
دوره جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 840000 مشاهده