مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه عمرانعنوان درس تعداد ساعت قیمت
محاسبات بارگذاری ساختمان با Safe& Etabs ( مقدماتی) 120 7120000 مشاهده
طراحی و محاسبات غیرخطی سازه با نرم افزار SAP 2000 50 3920000 مشاهده
تهیه نقشه کارگاهی با نرم افزار Xsteel 40 3400000 مشاهده
نرم افزار ABAQUS پیشرفته ویژه عمران 45 3120000 مشاهده
دوره جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 3120000 مشاهده