مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه عمرانعنوان درس تعداد ساعت قیمت
محاسبات بارگذاری ساختمان با Safe& Etabs ( مقدماتی) 120 4640000 مشاهده
طراحی و محاسبات غیرخطی سازه با نرم افزار SAP 2000 50 2880000 مشاهده
تهیه نقشه کارگاهی با نرم افزار Xsteel 40 2240000 مشاهده
نرم افزار ABAQUS پیشرفته ویژه عمران 45 2000000 مشاهده
دوره جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 1760000 مشاهده