مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه عمرانعنوان درس تعداد ساعت قیمت
محاسبات بارگذاری ساختمان با Safe& Etabs ( مقدماتی) 120 2880000 مشاهده
طراحی و محاسبات غیرخطی سازه با نرم افزار SAP 2000 50 1840000 مشاهده
تهیه نقشه کارگاهی با نرم افزار Xsteel 40 1200000 مشاهده
نرم افزار ABAQUS پیشرفته ویژه عمران 45 1280000 مشاهده
دوره جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 1024000 مشاهده