مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه عمرانعنوان درس تعداد ساعت قیمت
محاسبات بارگذاری ساختمان با Safe& Etabs ( مقدماتی) 90 13500000 مشاهده
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP200 ( مقدماتی) 40 5800000 مشاهده
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 200 ( پیشرفته) 30 4800000 مشاهده
تهیه نقشه کارگاهی با نرم افزار Xsteel 40 6900000 مشاهده
نرم افزار اجزا محدود ABAQUSE ( مقدماتی) 60 5800000 مشاهده
دوره جامع متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی 60 6500000 مشاهده