مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارطراحی لباسعنوان درس تعداد ساعت قیمت
طراحی لباس مقدماتی 192 9120000 مشاهده
طراحی لباس تخصصی پیشرفته 204 10240000 مشاهده