مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارلیست دوره های دپارتمان حسابداری
عنوان درس تعداد ساعت قیمت
حسابداری مالی و خدماتی 50 1552500 مشاهده
حسابداری مالی و بازرگانی 40 1261650 مشاهده
حسابداری مکانیزه 20 815100 مشاهده
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی 70 2716875 مشاهده
حسابداری ویژه بازار کار 150 5518000 مشاهده
نرم افزار سپیدار همکاران سیستم 30 1242000 مشاهده
نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 555825 مشاهده
ترفند های اکسل در حسابداری 25 951150 مشاهده
نحوه تجزبه و تحلیل صورت مالی 18 931500 مشاهده