مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارلیست دوره های دپارتمان حسابداری
عنوان درس تعداد ساعت قیمت
حسابداری مالی و خدماتی 50 2391000 مشاهده
حسابداری مالی و بازرگانی 40 1942500 مشاهده
حسابداری مکانیزه 20 1377750 مشاهده
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی 70 4124250 مشاهده
حسابداری ویژه بازار کار 180 7879500 مشاهده
نرم افزار سپیدار همکاران سیستم 30 1776750 مشاهده
نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 7785000 مشاهده
ترفند های اکسل در حسابداری 25 1530750 مشاهده
نحوه تجزبه و تحلیل صورت مالی 18 1453500 مشاهده