مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارلیست دوره های دپارتمان حسابداری
عنوان درس تعداد ساعت قیمت
حسابداری مالی و خدماتی 50 900000 مشاهده
حسابداری مالی و بازرگانی 40 730000 مشاهده
حسابداری مکانیزه 20 470000 مشاهده
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی 70 1570000 مشاهده
حسابداری ویژه بازار کار 180 3270000 مشاهده
نرم افزار سپیدار همکاران سیستم 30 750000 مشاهده
نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 540000 مشاهده
ترفند های اکسل در حسابداری 25 550000 مشاهده
نحوه تجزبه و تحلیل صورت مالی 18 670000 مشاهده
مدیریت مالی 108 2420000 مشاهده
حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار 50 870000 مشاهده