مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارلیست دوره های دپارتمان حسابداری
عنوان درس تعداد ساعت قیمت
حسابداری مالی و خدماتی 50 1125000 مشاهده
حسابداری مالی و بازرگانی 40 915000 مشاهده
حسابداری مکانیزه 20 591000 مشاهده
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی 70 1693000 مشاهده
حسابداری ویژه بازار کار 150 3999000 مشاهده
نرم افزار سپیدار همکاران سیستم 30 900000 مشاهده
نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی 10 403000 مشاهده
ترفند های اکسل در حسابداری 25 690000 مشاهده
نحوه تجزبه و تحلیل صورت مالی 18 810000 مشاهده