مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه صنایععنوان درس تعداد ساعت قیمت
MS Project 45 2800000 مشاهده
برنامه ریزی و کنترل پروژه Oracle Prrimavera P6 50 3200000 مشاهده
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 32 2200000 مشاهده
پکیج جامع مدیریت پروژه 106 6320000 مشاهده
سطح یک MATLAB 32 2320000 مشاهده
سطح دو MATLAB 32 2400000 مشاهده
ویژه مهندسی کنترل MATLAB 32 2800000 مشاهده