مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه صنایععنوان درس تعداد ساعت قیمت
MS Project 45 1040000 مشاهده
برنامه ریزی و کنترل پروژه Oracle Prrimavera P6 50 1200000 مشاهده