مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه صنایععنوان درس تعداد ساعت قیمت
MS Project 45 760000 مشاهده
استاندارد مدیریت پروژه PMBOOK 32 720000 مشاهده
ّرنامه ریزی و کنترل پروژه Oracle Prrimavera P6 50 880000 مشاهده
پکیج جامع مدیریت پروژه 106 2160000 مشاهده