مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه صنایععنوان درس تعداد ساعت قیمت
MS Project 60 6400000 مشاهده
استاندارد مدیریت پروژه PMBOOK 32 4400000 مشاهده
ّرنامه ریزی و کنترل پروژه Oracle Prrimavera P6 60 7400000 مشاهده
پکیج جامع مدیریت پروژه 106 14500000 مشاهده