مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه صنایععنوان درس تعداد ساعت قیمت
MS Project 45 3600000 مشاهده
برنامه ریزی و کنترل پروژه Oracle Prrimavera P6 50 4000000 مشاهده
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 32 2800000 مشاهده
پکیج جامع مدیریت پروژه 106 6320000 مشاهده
سطح یک MATLAB 32 3000000 مشاهده
سطح دو MATLAB 32 3120000 مشاهده
ویژه مهندسی کنترل MATLAB 32 3600000 مشاهده