مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه صنایععنوان درس تعداد ساعت قیمت
MS Project 45 1680000 مشاهده
برنامه ریزی و کنترل پروژه Oracle Prrimavera P6 60 2000000 مشاهده
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 32 1520000 مشاهده
پکیج جامع مدیریت پروژه 106 2880000 مشاهده
سطح یک MATLAB 32 1440000 مشاهده
سطح دو MATLAB 32 1440000 مشاهده
ویژه مهندسی کنترل MATLAB 32 1600000 مشاهده