مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارپکیج برنامه نویسی(#C و SQL و MVC)

186 ساعت

14400000 تومانروز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان
پنجشنبه17-14 و جمعه 13-9 نامشخص ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰