مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارمدیریتعنوان درس تعداد ساعت قیمت
مدیریت فروش 24 1750000 مشاهده
فن بیان و سخنوری 24 1650000 مشاهده
مهارت های نرم برای فضای کار 1 20 1800000 مشاهده
خود شناسی 20 1800000 مشاهده