مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه ICDL


tozihat


عنوان درس تعداد ساعت قیمت
Word 30 1550000 مشاهده
Excel 30 1600000 مشاهده
Power Point 18 1100000 مشاهده
Access 35 1600000 مشاهده
Microsoft Office Word پیشرقته 24 1850000 مشاهده
Microsoft Office Excel پیشرقته 24 1800000 مشاهده
Microsoft Office Access پیشرقته 30 2150000 مشاهده
ICDL 1 68 3500000 مشاهده
ICDL 2 63 3300000 مشاهده