مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه ICDL


tozihat


عنوان درس تعداد ساعت قیمت
Word 24 308700 مشاهده
Excel 24 308700 مشاهده
Power Point 15 199800 مشاهده
Access 30 378900 مشاهده
Microsoft Office Word پیشرقته 24 324000 مشاهده
Microsoft Office Excel پیشرقته 24 324000 مشاهده
Microsoft Office Access پیشرقته 30 408600 مشاهده
ICDL 1 68 540000 مشاهده
ICDL 2 63 513000 مشاهده