مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارگروه ICDL


tozihat


عنوان درس تعداد ساعت قیمت
Word 24 258000 مشاهده
Excel 24 258000 مشاهده
Power Point 15 167000 مشاهده
Access 30 316000 مشاهده
Microsoft Office Word پیشرقته 24 270000 مشاهده
Microsoft Office Excel پیشرقته 24 270000 مشاهده
Microsoft Office Access پیشرقته 30 341000 مشاهده
ICDL 1 68 450000 مشاهده
ICDL 2 63 428000 مشاهده