مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارترفند های اکسل در حسابداری

25 ساعت

690000 تومان


نرم افزار اکسل در حسابداری کاربرد بسیار زیادی دارد که باعث می شود تمامی حسابداران دنیا به استفاده از این نرم افزار روی بیاورند.

قابلیت های متنوع این نرم افزار باعث می شود تمامی دانشجویان و حسابداران به این نرم افزا روی بیاورد.


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان