مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارنحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

10 ساعت

403000 تومان


همه ساله با توجه به قانون جدید اداره مالیاتی، تمامی واحدهای تجاری ملزم به تهیه اظهارنامه مالیاتی فصلی هستند و موظفند تمامی بندهای این اظهارنامه را به درستی تکمیل نمایند.
بنابراین این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است.

اهداف دوره:

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی توسعه مهارتهای علمی در خصوص نحوه اظهارنامه مالیاتی است که می تواند به اهداف دولت در دریافت مالیات صحیح کمک کند و از سویی دیگر موسسات و سازمانها با تهیه اظهارنامه مالیاتی صحیح و قانونی می توانند از تخفیفات ویژه استفاده کرده و اعتبار کسب کنند

شرح دوره:

  • فراگیران این دوره با قانون تجارت، نحوه تکمیل جداول مربوط به سود و زیان ترازنامه و استاندارد ها آشنا شده و نیز با به کارگیری قوانین مختلف می توانند یک اظهار نامه استاندارد را تهیه کنند.
  • آشنایی مختصر با قانون تجارت، آشنایی مختصر با مبانی قانون مالیات های مستقیم، آشنایی با درآمدهای معاف از مالیات تکمیل جداول سود و زیان تکمیل جداول ترازنامه
  • تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده، فرم های تکمیلی و قوانین مختلف در تهیه اظهارنامه مالیاتی

مخاطبان:

تمامی کسانی که می خواهند فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به بنگاه اقتصادی خود را تکمیل نمایند و همچنین تمامی کسانی که میخواهند به عنوان یک خدمت مالی در این زمینه کار کنند می توانند از این دوره بهره مند شوند.

سرفصل دوره آموزش نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

  • آشنایی مختصر با قانون تجارت
  • آشنایی مختصر با مبانی قانون مالیات های مستقیم
  • آشنایی با درآمدهای معاف از مالیات
  • تکمیل جداول سود و زیان
  • تکمیل جداول ترازنامه
  • تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده
  • فرم های تکمیلی و قوانین مختلف در تهیه اظهارنامه مالیاتی

روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان