مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارحسابداری مالی و بازرگانی

40 ساعت

915000 تومان


این روزها شرکت های بازرگانی، قسمت اعظم بازارهای تجاری را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به این موضوع لزوم اطلاع از روش حسابداری این شرکت ها بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.سرفصل دوره آموزش حسابداری مالی بازرگانی

  • خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر
  • آشنایی با استهلاک و داراییهای ثابت و روشهای محاسبه آن
  • حسابداری موجودی کالا و روشهای قیمت گذاری آن در سیستمهای کنترل ادواری و کنترل دایمی موجودیها
  • حسابداری وجوه نقد و بانک و تنخواه گردان و تهیه صورت مغایرت بانکی
  • حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصل
  • حسابداری اسناد دریافتنی، سفته، برات و مباحث مربوط به دریافت وصول و ظهر نویسی

پیش نیاز دوره آموزش حسابداری مالی بازرگانی

حسابداری مالی خدماتی

روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان