مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارطراحی لباس مقدماتی

192 ساعت

3600000 تومانروز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان