مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارطراحی لباس مقدماتی

192 ساعت

9120000 تومانروز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان