مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارنرم افزار Revit معماری

60 ساعت

3992000 تومان


سرفصل دوره آموزش نرم افزار معماری REVIT

  • جلسه اول- شرح كامل نرم افزار و محیط كاری و تعاریف اولیه دستورات اولیه در ترسیمات مقدماتی Design Bar-Basic شرح كامل محیط نرم ‌افزار شرح نحوه كار و سیستم نرم‌افزار آشنایی با Project Browser‌ و صفحات ترسیم تعریف و توضیح Category - Subcategory- Type تنظیم Unit دستور Wall‌ و روشهای ترسیم روش ایجاد Type‌ و یا تغییر Type تنظیمات Element Properties Edit Sketch Profil
  • جلسه دوم - Menu Bar Option Bar دستور Level‌ و تنظیمات مربوط به آن دستور Door دستور Windows
  • جلسه سوم- Design Bar Modeling دستور Floor‌ دستور Roof by Footprint Roof By Extrusion دستور Grid دستور Section‌ دستور Column منوی View
  • جلسه چهارم-Design Bar Modeling دستور Stairs‌ و روش‌های ترسیم دستور Component ( روش مبلمان كردن پلان ) دستور Ramp دستور ترسیم Railing‌ Element Properties
  • جلسه پنجم- Design Bar Room & Arced Model Text View Detail Properties In-Place Roof

روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان