مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارI 1

36 ساعت

464000 تومان


دور های زبان که در مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان برگزار می شود، بر اساس متد American English File است و در سطح های Elementary، Intermediate، Pre-Intermediate و Upper Intermediate برگزار می شود. همچنین به منظور راحتی دانشجویان عزیز، زمانبندی کلاس ها بر اساس هماهنگی تعیین می گردد و هزینه ای بابت تعیین سطح دریافت نمی شود.

سرفصل دوره آموزش English Intermediate Course 1

کتاب intermediate دارای 12 درس است که به 4 ترم تقسیم شده و در هر ترم 3 درس تدریس داده می شود. 
رده سنی مناسب برای این کتاب از سن 16- 17 سالگی شروع می شود.

Goals of the book

It learns students how to

  • ...Talk about education, career, news, direction and
  • Describe object with new words and phrases
  • Write a CV (curriculum vitae)
  • Express feelings
  • Report speeches Narrating astray
  • Write letter about application, complaint

اهداف کتاب:

مواردی که این کتاب به دانشجویان می آموزد:

صحبت کردن در مورد تحصیل، مشاغل، اخبار، جهات و...

توصیف اجسام با کلمات و عبارات جدید

نوشتن شرح مختصری از زندگی (CV)

بیان کردن احساسات

گزارش کردن سخنان دیگران

شرح داستان نوشتن نامه در مورد تقاضا کار، شکایت و...

The grammar structure of this book

  • Present perfect, past perfect, future perfect, present perfect, continuous Infinitives and gerunds and their usages First, second and their conditional phrases
  • Models of obligation Comparatives and superlatives
  • Modals of deduction Reflexive pronouns
  • The usage of “ used to” difference between have to, need to, should, ought to

Prerequisite for this book

Before study intermediate book, you have to know about present simple past simple, present continuous, past continuous completely and you have to know how to start a little conversation with other by at least some simple phrases

قبل از مطالعه این کتاب دانستن زمان های حال ساده، استمراری و گذشته ساده و استمراری بطور کامل ضروری است و همچنین دانستن چگونگی شروع یک مکالمه مختصر با حداقل عبارات ساده لازم است.


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان