مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارپکیج مدیریت بحران

40 ساعت

1100000 تومان


پکیج مدیریت بحران شامل 4 محور اصلی می باشد که سر فصل های آن طبق به روز ترین منابع حال حاضر در کشور و دنیا تدوین شده است . عناوین این محور ها به ترتیب زیر است:

1-مدیریت بحران

2-پیشگیری از سوانح

3-آمادگی در بحران

4-پاسخگویی در بحران
مخاطبین دوره :

تمامی کارمندان سازمانهای درگیر در زمان وقوع حوادث به ویژه شهرداری ها

 

سر فصل مطالب :

 

مدیریت بحران:

1- تعاریف و مفاهیم بحران

2- سازماندهی ، هماهنگی و کنترل در مدیریت بحران

3- اهمیت و ضرورت مدیریت بحران

4- چرخه و مراحل مدیریت بحران

5- طبقه بندی بحران ها

 

پیشگیری از سوانح:

1-  اصول و مفاهیم و تعاریف اولیه پیشگیری

2- اهداف و استراتژی های پیشگیری از سوانح و بحران ها

3-  شیوه های تدوین برنامه پیشگیری

4- هماهنگی های بین سازمانی در بحران ها

5- برنامه ریزی اقتضایی و برنامه ریری عملیاتی

 

 

آمادگی در بحران:

1- تعاریف و مبانی آمادگی

2- برنامه ریزی و انواع آن

3- نیازسنجی برای تدوین برنامه آمادگی

4- تخصیص و بسیج منابع (انسانی ، تجهیزاتی و....)

5- مانور

 

 

پاسخگویی در بحران:

1-  تعاریف و مبانی و مفاهیم پاسخگویی

2- ارزیابی سانحه،ارزیابی بحران

3- ساز و کار پاسخگویی

4- تیم های اضطراری در بحران

5- ساز و کار عملیات میدانی


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان