مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارپاسخگویی در بحران

16 ساعت

340000 تومان


سرفصل مطالب:


1-تعاریف و مبانی و مفاهیم پاسخگویی


2-ارزیابی سانحه،ارزیابی بحران


3-ساز و کار پاسخگویی


4-تیم های اضطراری در بحران


5-ساز و کار عملیات میدانی
مخاطبین دوره :

تمامی کارمندان سازمانهای درگیر در زمان وقوع حوادث به ویژه شهرداری هامدیر بحران کیست؟

 مدیر بحران، کسی است که تهدید کننده‌ها را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده کند. در فرهنگ ما ضرب المثلی است که می گوید « علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد » متاسفانه در کشور ما زنگ خطرها نادیده و نا شنیده گرفته می شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فکر می افتیم و راه حلی جستجو می نمائیم . متاسفانه مدیر بحران یا علائم را نمی شناسد و یا به اهمیت این علائم واقف نیست. مدیر بحران باید به دنبال راه کارهایی جهت کاستن ابعاد بحران باشد . به عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامترهای دیگر سنجید و پس از تحلیل نسبت به رفع آن بکوشد مدیر بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد این امر امکان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران ها نهایت پایداری مدیریت این سازمان را می طلبد. خصوصیات فرآیند تصمیم گیری را به شرح زیر می توان بیان کرد:

 

پرهیز از جزئی نگری

انجام به موقع و درست کار

نظر خواهی برای انتخاب راه حل

انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجرای به موقع آن

اتخاذ تصمیمات مؤثر بر اساس اطلاعات صحیح در جهت کاهش خسارات و کنترل سریع بحران وظایف و ویژگیهای مدیر بحران:

آمادگی کامل برای هر گونه پیشامد.

پی ریزی دفاتر مطالعاتی ملی، منطقه ای و هماهنگ سازی آنها به نحوی که از دوباره کاری پرهیز شود.

تهیه بانک اطلاعاتی روز آمد برای استفاده هر چه بهتر آن.

استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر گرچه هزینه بالایی را می‌طلبد.

تفکیک وظایف واحدهای امداد رسانی و انجام رزمایش‌های عملیاتی سالانه.

ایمن سازی شبکه ها و شریانهای حیاتی که شامل آب ، برق، سوخت ، ارتباطات جاده ای مخابراتی برج کنترل فرودگاهها و سدها و... به دلیل اینکه شرایط منطقه پس از بحران نابسامان است در کوتاهترین زمان نمی توان به ترمیم این شبکه پرداخت. زیرا این کار خود خسارات زیادی را به بار می آورد و از سرعت عمل امداد می کاهد.

تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباری می توان ابعاد بحران را کاهش دهد ، چرا که با توجه به ابعاد حادثه ، پرداخت خسارت خود عامل بزرگی در رفع بحران است. آگاهی افکار عمومی یکی دیگر از وظایف مدیر بحران است تا وقتی مردم قدم در این راه نگذارند تلاش دولتها بی فایده است.

شناسایی انواع بحرانها ،ارزیابی ریسک و الویت بندی آنها.

تعیین ارتباطات بحرانی.

تعیین راهبردهای برخورد با رسانه ها.

تشکیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران.

پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران.

تعیین روشهای مداخله در بحران.

تعیین روشهای سالم سازی.

برنامه ریزی، سازماندهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع.


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان