مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارآمادگی در بحران

16 ساعت

340000 تومان

سرفصل مطالب:


1-تعاریف و مبانی آمادگی

2-برنامه ریزی و انواع آن

3-نیازسنجی برای تدوین برنامه آمادگی
4-تخصیص و بسیج منابع (انسانی ، تجهیزاتی و....)

5-مانور
مخاطبین دوره :

تمامی کارمندان سازمانهای درگیر در زمان وقوع حوادث به ویژه شهرداری ها بحران چیست؟

بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی - اجتماعی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش های اجتماعی می شود و با آسیب‌های جانی و مالی، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای که به وجود می‌آورد. در نتیجه می‌توان بحران را اینگونه تعریف کرد: حادثه‌ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می‌آید و سختی و به مشقتی به جامعه انسانی به گونه ای تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد. آثار و خصوصیات بحران: به طور کلی اثرات و خصوصیات بحران را می توان در سه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف - سطح جهانی

ب - سطح ملی؛

 الف) حوادث طبیعی:

ب ) حوادث غیر طبیعی (ساخته دست بشر)

  ناگهانی : مثل سیل - زلزله - طوفان - آتشفشان - رانش زمین

  درازمدت : مثل اپیدمی - خشکسالی قحطی
 

انواع حوادث و بحرانها:

  ناگهانی : مثل سوانح ساختمانی - تصادفات - انفجارات - آتش سوزی

درازمدت : مثل درگیری های داخلی و اغتشاشات اجتماعی - جنگ ویژگی‌های بحران:

بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است (یعنی نمی توان پیش بینی کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد) بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می شوند.

ماهیت و آثاری طولانی و استهلاکی دارند.

در وضعیت بحرانی معمولاً تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص است.

زمان موجود برای پاسخ‌دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضای واحد تصمیم‌گیری را به تعجب و حیرت وا می‌دارد.

محدودیت و فشردگی زمان، غافلگیری، استرس و مخدوش شدن اطلاعات.


روز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان