مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریارIELTS Pack 2

120 ساعت

2890000 تومانروز و ساعت استاد تاریخ شروع تاریخ پایان
دوشنبه و پنجشنبه ۱۷ الی ۲۰ آقای خلیل نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰